XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX187 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 98 days 04:42:35
NI6V@arrl.net