XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX187 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 143 days 08:34:56
NI6V@arrl.net